Јавне набавке


Датум: 21.05.2020.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број V-01-007/2-1 од 18.05.2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку V-01-007/2-2 од 18.05.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Предизоловане челичне цеви ,елементи за спајање и пратећи потрошни материјал  ЈН бр. 02/2020

Oвде можете преузети позив за подношења понуда

Овде можете преузети конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Датум: 16.01.2020.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број V-01-007/1-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку V-01-007/1-2, припремљена је:

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ САНАЦИЈА
ХАВАРИЈА И РЕМОНТА НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ 01/2020

Oвде можете преузети позив за подношења понуда

Овде можете преузети конкурсну документацију

Питања и одговори

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Назад | 2019 | 2020 | 2021 | Напред Назад | 1 | Напред