Informacije


Датум: 27.06.2022.

 Informator o radu JP "Toplana" Kikinda


Датум: 04.05.2022.

 Pravilnik o proceduri za pražnjenje instalacija grejanja po zahtevu


Датум: 08.04.2022.

 Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača


Датум: 02.03.2022.

Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja potrošačkih sporova odnosno medijacije

         Formular reklamacije


Датум: 09.06.2021.

 Zaštita podataka o ličnosti


Датум: 22.04.2021.

 Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 14.10.2020.

 Aneks I kolektivnog ugovora JP "Toplana" Kikinda zaključen za period 2018-2020 godine


Датум: 21.08.2020.
Broj telefona Lokacija
315-350 Poslovni sekretar
315-353 Pravni i kadrovski poslovi
315-355 Služba nabavke
315-358 Finansijski rukovodilac
315-359 Služba analitike – poslovni sektor
315-368 Služba analitike – privatni sektor
315-362 Šef sl.za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
315-356 Služba za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
315-365 Šef službe za merenje i regulaciju
422-857 Portirnica – HITNE INTERVENCIJE

 

 


Датум: 12.01.2020.

 Odluka o izmeni odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom


Датум: 24.12.2019.

 Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti


Датум: 06.02.2019.

 Organizaciona šema Javnog preduzeća " Toplana " Kikinda


Датум: 07.06.2018.

 Kolektivni ugovor JP " Toplana " Kikinda za period 2018-2020 godine


Датум: 01.10.2017.

Plan očitavanja merača toplotne energije za grejnu sezonu 2017./2018.

Oktobar 01.11.2017.
Novembar 01.12.2017.
Decembar 03.01.2018.
Januar 01.02.2018.
Februar 01.03.2018.
Mart 02.04.2018.
April 03.05.2018.

 


Датум: 26.07.2017.

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Odluka o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom


Датум: 26.07.2017.

 Pravilnik o uslovima i postupcima za isključenje i ponovno priključenje kupaca sa odnosno na sistem daljinskog grejanja


Датум: 16.06.2017.

Osnivački akt JP"Toplana" Kikinda

Izmena i dopuna osnivačkog akta


Датум: 16.06.2017.

Statut Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

Izmena i dopuna statuta


Датум: 16.06.2017.

 Srednjoročni plan strategije i razvoja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 16.06.2017.

 Dugoročni plan strategije i razvoja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 01.03.2017.

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema


Датум: 15.09.2016.

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinda“, 1/16-prečišćen tekst) i člana 15. Odluke o uslovima u načinu snabdevanja toplotnim energijom („Službeni list opštine Kikinda“, br 32/2014) Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 20.07.2016. godine, donelo je sledeće:

R E Š E NJ E

1.DAJE SE saglasnost na Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije broj: VII-670/32-JP „Toplana“ Kikinda.

2. Pravila o radu distributivnog sistema stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Kikinde“.

Pravila o radu distributivog sistema toplotne energije JP Toplana Kikinda


Датум: 01.09.2016.

Odluka o postupanju zaposlenih